ཉི་གདུགས་གཅིག་གི་འོག་ཏུ། (མཐའ་མ)

Dalai Lam and Thubten Jinpa

བཅར་འདྲི་བྱེད་མཁན། ལིན་ཌ་ཧེའུ་མཎ། (Linda Heuman)
བཅར་འདྲི་བྱེད་ས། དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།
ཡིག་བསྒྱུར་བ། འབྲོང་བུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

མ་རྩོམ་ལ་གཟིགས་ན་འདི་རུ་བསྣུན།

དྲི་བ།
༧གོང་ས་མཆོག་ཉེ་ཆར་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་ལས་འཆར་ལ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་སྤྲད་འདུག ལས་འཆར་འདི་ཅི་ཞིག་རེད་དམ། འདི་ཅིའི་ཕྱིར་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དམ།

དྲི་ལན།
ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་ལས་འཆར་ནི་ཚན་རིག་དགོན་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་མ་ལག་ཏུ་འཇུག་པར་དམིགས་པ་ཞིག་རེད། འདིའི་སྔོན་ལ་༼ཚན་རིག་ནང་ཆོས་དང་འཕྲད་པ།༽དང་༼དགེ་འདུན་པར་ཚན་རིག༽ཅེས་པའི་ལས་འཆར་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་། ཨེ་མོ་རིའི་ལས་འཆར་འདིས་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་དུ་གཏན་འབེབ་སློབ་ཚན་སྒྲིག་བཞིན་པས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་དགེ་འདུན་པར་མཐོ་སློབ་བམ་སློབ་འབྲིང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ལ་ཚིན་རིག་ཁྲིད་པ་བཞིན་ཁྲིད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དོན་རྦད་དེ་ཁག་ཁག་རེད། (more…)

ཉི་གདུགས་གཅིག་གི་འོག་ཏུ། (གཉིས་པ)

With Thupten Jinpa

བཅར་འདྲི་བྱེད་མཁན། ལིན་ཌ་ཧེའུ་མཎ། (Linda Heuman)
བཅར་འདྲི་བྱེད་ས། དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།
ཡིག་བསྒྱུར་བ། འབྲོང་བུ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

མ་རྩོམ་ལ་གཟིགས་ན་འདི་རུ་བསྣུན།

དྲི་བ།
སྲོལ་རྒྱུན་ནང་པ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ནང་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་ས་གང་ཡོད་དམ།

དྲི་ལན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ཇི་ལྟར་སྤྱོད་མིན་ནི་ཚན་རིག་ཁྱབ་རྒྱ་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚན་རིག་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་སྟངས་ལ་རེག་ལས་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སུ་རུང་བའི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཚན་རིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན་པར་འདོད་ན། ཁྱེད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་པའི་བསམ་བློ་འཁྱེར་ཕྱོགས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་རྒྱ་མཐའ་མཚམས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་བདེན་པར་འདོད་པའི་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་སྡེ་ཚན་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་མ་རེད།

དེ་ན་ཚན་རིག་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིག་མིན་པར་མ་ལག་དེའི་ཆ་ཤས་ཞིག་རེད་འདུག་ག དེ་རང་རེད། སྲོལ་རྒྱུན་ནང་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་སྤྱི་ཚོགས་བྱིངས་ཀྱིས་ཚན་རིག་ནི་བདེན་པ་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཁོ་ན་དེ་ཡིན་པར་རློམས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཚན་རིག་གིས་མི་སྨྲ་ཚེ་དེ་ནི་བདེན་པ་མ་རེད་འདོད་པའི་ཁ་གཅིག་གྲགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལས་ཚན་རིག་གི་ཁྱབ་རྒྱ་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པའི་གོ་རྟོགས་འདི་ཡོད་ན་ཡག་གི་རེད། འདི་ནི་ཁྱབ་ཆེ་བའི་འདོད་ཚུལ་ཞིག་རེད། སྲོལ་རྒྱུན་ནང་པ་ཚོ་ཡང་འདིའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིན་ན། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆ་མང་པོ་དཀའ་ངལ་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི་རེད། (more…)